AO QUAN - HÒM DANH MỘC

Áo Quan – Hòm Danh Mộc

Có rất nhiều gia đình có nguồn tài chính lớn sẵn sàng chi trả một mức giá rất cao nhằm chuẩn bị Áo Quan Danh Mộc hay thường gọi là Hòm Danh Mộc cho người thân đã mất trong gia đình bằng những loại gỗ hiếm (Danh Mộc) như Gỗ hương, gỗ sao, gỗ căm xe, gỗ đỏ, gỗ trai v.v…

Hòm Danh Mộc 2

Hòm Danh Mộc 5